Previous
Next

Rodo

Na podstawie art. 37 ust.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest pani Aleksandra Powierza, a Administratorem danych osobowych jest pani Liliana Kucza.

e-mail:

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem danych osobowych jest Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 1, 62 – 300 Września, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) i ustawą o systemie informacji oświatowej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 z późn. zm.).

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

                                                                                                          ADMINISTRATOR

Skip to content